Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
ZPO1 - Digitálna verejná správa je služba pre ľudí, komunity a podniky ZPO2 - SMART riešenia prispievajú k spolupatričnosti v území ZPO3 - Spoločné riešenia – nástroj súdržnosti bez digitálne vylúčených lokalít ZPO4 - Partneri doma aj v zahraničí pri zdieľaní SMART riešení
Cieľ
ZPO2-1 - Súdržná obec, súdržné mesto, súdržný región – vyvážený rozvoj regiónov, miest a obcí, ich miestnych a mestských častí vedie k vyváženému rozvoju regiónu (spolupráca na miestnej úrovni; rozhodovanie na základe zozbieraných údajov v členení podľa pohlavia). ZPO2-2 - Mesto/obec/región je skutočným domovom svojich obyvateľov a s podporou SMART riešení lepšie funguje ako komunita. ZPO2-3 - Región/mesto/obec sa rozvíja udržateľným spôsobom v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti.