Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
C1 - Prostredie pre kvalitný život v obciach, mestách a regiónoch C2 - Príroda a krajina podporujú odolnosť C3 - Zelená a modrá infraštruktúra miest a obcí budúcnosti C4 - Dopravná infraštruktúra a mobilita prispôsobená ľuďom
Cieľ
C1-1 - Ovzdušie v mestách a obciach nie je znečistené škodlivými látkami z identifikovateľných zdrojov. C1-2 - Vodné zdroje v konkrétnom území sú chránené pred znečistením, podporuje sa obnova a rozvoj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry s cieľom optimalizácie distribúcie pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd. C1-3 - V špecifickej oblasti sa dosahuje vysoký stupeň ochrany pôdy a biodiverzity.