Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
C1 - Prostredie pre kvalitný život v obciach, mestách a regiónoch C2 - Príroda a krajina podporujú odolnosť C3 - Zelená a modrá infraštruktúra miest a obcí budúcnosti C4 - Dopravná infraštruktúra a mobilita prispôsobená ľuďom
Cieľ
C3-1 - Efektívna zelená a modrá infraštruktúra zmierňuje negatívne dopady tepelných ostrovov v mestách a obciach. C3-2 - Mestá a obce prispievajú k prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám a znižovaniu energetickej náročnosti na svojom území.