Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
C1 - Prostredie pre kvalitný život v obciach, mestách a regiónoch C2 - Príroda a krajina podporujú odolnosť C3 - Zelená a modrá infraštruktúra miest a obcí budúcnosti C4 - Dopravná infraštruktúra a mobilita prispôsobená ľuďom
Cieľ
C4-1 - Dostupná dopravná infraštruktúra zodpovedajúca potrebám, bezpečná infraštruktúra pre alternatívne spôsoby dopravy a pre rozvoj nemotorovej dopravy v obciach, mestách a regiónoch s ohľadom na znižovanie emisií a vplyvu na klímu. C4-2 - Cielená komunikácia s miestnymi obyvateľmi umožňuje prijatie atraktívnej alternatívy mobility s minimálnym dopadom na životné prostredie. C4-3 - Verejným priestorom z pohľadu dopravnej infraštruktúry a mobility sa zaoberá Plán udržateľnej mestskej mobility.