Filar
ZP - Odporność dzięki rozwiązaniom SMART dla gmin, miast i regionów (spójne gminy, miasta i regiony)A - Ludzie i społeczności (odporne społeczności, miasta i regiony)B - Gospodarka lokalna (Konkurencyjne miasta, gminy i regiony)C - Środowisko dla życia (zielone miasta, gminy i regiony)
Rozdział
ZPO1 - Cyfrowa administracja publiczna to usługa dla ludzi, społeczności i firmZPO2 - Rozwiązania SMART przyczyniają się do przynależności do terytoriumZPO3 - Wspólne rozwiązania – narzędzie spójności bez miejscowości wykluczonych cyfrowoZPO4 - Partnerzy w kraju i za granicą w udostępnianiu rozwiązań SMART
Cel
ZPO1-1 - Administracja publiczna jest prowadzona sprawnie i przejrzyście, umożliwiając rozwiązania elektroniczne i zautomatyzowane wszędzie tam, gdzie jest to odpowiednie do celuZPO1-2 - Regiony, miasta i gminy posiadają wystarczającą wiedzę (dane, informacje) o zarządzanym terytorium, o powiązaniach na swoim terytorium, w tym informacje o charakterze zagrożeń na terytorium, wykorzystują ją do optymalizacji zarządzania i przy udziale obywateli, stworzenie środowiska dla dobrego życia jednostek i społeczności (systematyczne gromadzenie danych w podziale na płeć, ocena danych i informacji o terenie, cyfrowa mapa techniczna, plan terytorialny w formie wektorowej i w jednolitym standardzie, pozyskiwanie modeli informacyjnych Budynki).ZPO1-3 - Administracja publiczna na poziomie miast, gmin i regionów działa bezpiecznie i podejmuje kompetentne decyzje. Dąży do innowacyjnych rozwiązań i inteligentnego zarządzania majątkiem gminy/miasta/regionu. Opiera się na gromadzeniu i ocenie danych dotyczących transportu, jakości powietrza, niebiesko-zielonej infrastruktury, zarządzania energią i własności przy użyciu nowych narzędzi technologicznych, podejścia zorientowanego na dane oraz podziału odpowiednich danych według płci i innych kategorii.