Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
ZPO1 - Digitálna verejná správa je služba pre ľudí, komunity a podniky ZPO2 - SMART riešenia prispievajú k spolupatričnosti v území ZPO3 - Spoločné riešenia – nástroj súdržnosti bez digitálne vylúčených lokalít ZPO4 - Partneri doma aj v zahraničí pri zdieľaní SMART riešení
Cieľ
ZPO1-1 - Verejná správa sa vykonáva efektívne a transparentne a umožňuje elektronické a automatizované riešenia všade tam, kde je to vhodné ZPO1-2 - Kraje, mestá a obce majú dostatočné poznatky (údaje, informácie) o území, ktoré spravujú, o väzbách na svojom území, vrátane informácií o charaktere hrozieb v území, využívajú ich na optimalizáciu riadenia a za účasti občanov, k vytváraniu prostredia pre dobrý život jednotlivcov a komunít (systematický zber údajov v členení podľa pohlavia, vyhodnocovanie údajov a informácií o území, digitálna technická mapa, územný plán vo vektorovej forme a v jednotnom štandarde, získavanie informacií o budovách). ZPO1-3 - Verejná správa na úrovni miest, obcí a krajov funguje bezpečne a kompetentne rozhoduje. Usiluje sa o inovatívne riešenia a smart hospodárenie s majetkom obce/mesta/kraja. Je založená na zbere a vyhodnocovaní údajov z dopravy, kvality ovzdušia, modro-zelenej infraštruktúry, energetického hospodárstva a majetku pomocou nových technologických nástrojov, dátovo orientovaných prístupov a členení relevantných údajov podľa pohlavia a iných kategórií.