Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
ZPO1 - Digitálna verejná správa je služba pre ľudí, komunity a podniky ZPO2 - SMART riešenia prispievajú k spolupatričnosti v území ZPO3 - Spoločné riešenia – nástroj súdržnosti bez digitálne vylúčených lokalít ZPO4 - Partneri doma aj v zahraničí pri zdieľaní SMART riešení
Cieľ
ZPO3-1 - Obce/mestá spolupracujú na najvhodnejších riešeniach pre občanov (medziobecná spolupráca), pre spoločné riešenia všetkých aktérov v území je nastavený systém spolupráce v rámci verejnej správy. ZPO3-2 - Na základe národných a regionálnych RIS3 stratégií dochádza k dynamickému rozvoju miest, obcí a regiónov. ZPO3-3 - Vertikálne prepojenie obec – kraj – štát podporuje efektívne (digitálne) riešenia.