Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
ZPO1 - Digitálna verejná správa je služba pre ľudí, komunity a podniky ZPO2 - SMART riešenia prispievajú k spolupatričnosti v území ZPO3 - Spoločné riešenia – nástroj súdržnosti bez digitálne vylúčených lokalít ZPO4 - Partneri doma aj v zahraničí pri zdieľaní SMART riešení
Cieľ
ZPO4-1 - Mestá, obce a regióny sú (digitálne) otvorené svojim susedom a okolitému svetu pri dosahovaní vlastných rozvojových cieľov. ZPO4-2 - Medzinárodná spolupráca medzi regiónmi a obcami posilňuje dobré vzťahy, zvyšuje odolnosť Slovenskej republiky a jej medzinárodný význam. ZPO4-3 - SMART Cities/Villages/Regions – dobré meno miest, obcí a regiónov vo svete